Chính sách học phí

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

THÔNG BÁO

- Học phí đại học chính quy: 400.000đ/1 tín chỉ ( Học phí toàn khóa 48.000.000đ);

- Học phí thạc sĩ: 

                            + Ngành Luật kinh tế: Học phí toàn khóa học 56.000.000đ;

                            + Ngành Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh: học phí toàn khóa 48.000.000đ;

                            + Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm: học phí 40.000.000đ