Sự kiện

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xin ý kiến của nhân dân và các tổ chức đóng gọi dự thảo Luật Giáo dục trên Cổng thông tin của Bộ tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện tổ chức lấy ý kiến góp ý của sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục ( sửa đổi ), đặc biệt là nội dung ở các Chương V, VI và IX có liên quan trực tiếp đến người học;

Thời gian gửi về trước ngày 15/01/2019, mọi thông tin liên hệ  Email: ctsv@utm.edu.vn

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
You are here: Home Tin tức Tin tức - Sự kiện Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ