Ba công khai năm 2016-2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị công khai những thông tin theo quy định như sau:

- Tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học;

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế;

- Công khai cơ sở vật chất;

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo;

Xem trong file đính kèm!

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ