Album ảnh kết nạp Đảng viên mới ngày 18/11/2016

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Đỗ Xuân Phi

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Võ Anh Tuấn

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Huy Thuyết

Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hoàng Thị Tuyến