Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Tổng số tín chỉ phải tích lũy (*): 64 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 8 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 41 tín chỉ

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Tự chọn: 21/30 tín chỉ

- Luận văn : 15 tín chỉ (Ghi chú: * Tổng số tín chỉ phải tích lũy không tính học phần Tiếng Anh cơ bản)

Khung chương trình:

Xem trong file đính kèm!

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ