Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

- Kiến thức chuyên môn

Bổ sung và nâng cao các kiến thức về các phương pháp quản lý tài chính, các chuẩn và quy trình quản lý tài chính, các kiến thức về thực tiễn về quản lý tài chính ngân hàng, cụ thể như sau:

Đối với môn ngoại ngữ: Đọc hiểu và trình bày được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành:

+ Hiểu và vận dụng các khái niệm chung về quy trình quản lý tài chính, ngân hàng.

+ Hoàn thiện và vận dụng tốt các kỹ thuật về phân tích và thiết kế dự án;

+ Có khả năng phân tích bài toán, tổng hợp các kiến thức cơ sở trong việc vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra.

- Năng lực chuyên môn

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ Tài chính ngân hàng có hiểu biết một cách cơ bản và cập nhật về lĩnh vực tài chính; có năng lực thực hành cao trong quản lý tài chính; có năng lực nghiên cứu, phát triển các vấn đề liên quan đến tai chính.

Chuẩn về kĩ năng:

- Kĩ năng nghề nghiệp

Tăng cường kỹ năng phân tích dự án, kỹ năng quản trị dự án tài chính, cụ thể như sau:     

+ Biết ứng dụng các kiến thức chuyên ngành hỗ trợ trong công việc;

+ Biết và vận dụng quy trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và nguồn lực;

+ Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin;

+ Biết tối ưu hóa phương pháp triển khai công việc;

+ Biết sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt;

+ Có năng lực nghiên cứu và khả năng lãnh đạo;

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, có khả năng làm việc trong các nhóm phát triển dự án cho nước ngoài.

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm.