Giới thiệu ngành Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm đào tạo các thạc sỹ có kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tổ chức thực thi chính sách tài chính, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng vào việc thực hiện các công cụ thể.

Người học có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Thông tin tuyển sinh

Môn thi tuyển sinh:

+ Môn thi cơ sở: Lý thuyết tài chính tiền tệ

+ Môn thi cơ bản: Kinh tế chính trị

+ Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).