Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ sẽ phải tích luỹ: 62 tín chỉ
Trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:  08 tín chỉ
+ Tin học: 04 tín chỉ
-  Ngoại ngữ chuyên ngành: 04 tín chỉ
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:  39 tín chỉ
- Bắt buộc:  21 tín chỉ
- Lựa chọn:  18/24 tín chỉ
+ Luận văn thạc sĩ:  15 tín chỉ
Tổng:  62 tín chỉ
 Xem trong file đính kèm!

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ