Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Các yêu cầu về nội dung, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề trong Quản lý nhà nước, yêu cầu về thái độ và vị trí công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước được quy định như sau:

Về kiến thức:

Kiến thức cơ bản

– Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị

– Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

– Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Kiến thức cơ sở ngành:

– Kiến thức về khoa học quản lý

– Kiến thức về khoa học pháp lý

– Kiến thức về Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

– Kiến thức về một số nghiệp vụ hành chính

Kiến thức chuyên ngành:

– Kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công

– Kiến chức chuyên ngành thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước

– Kiến thức chuyên ngành hoạch định và phân tích chính sách công

– Kiến thức chuyên ngành quản ly về kinh tế

– Kiến thức chuyên ngành quản ly tài chính công

– Kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc

– Kiến thức chuyên ngành về thanh tra nhà nước.

Kiến thức nghiệp vụ:

– Kiến thức về tin học văn phòng

– Kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành

– Kiến thức về nghiệp vụ hành chính

Xem trong file đính kèm!

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ