Giới thiệu ngành Cử nhân Ngôn ngữ Nga

Trường đại học UTM đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga sau khi ra trường sinh viên có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Với các mục tiêu cụ thể:

Về phẩm chất đạo đức:

+ Có phẩm chất cơ bản của một cử nhân ngoại ngữ

+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ nhà nước trong tương lai

Về kiến thức:

+ Có kiến thức tương đối sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá - văn học Nga

+ Rèn luyện và phát huy các kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Nga được học ở mức độ thành thạo

+ Cho phép người học đạt được trình độ nghiệp vụ tương đối vững vàng như: làm công tác biên – phiên dịch trong các lĩnh vực kinh tế - văn hoá – xã hội

Về kỹ năng:

+ Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Ngôn ngữ và Văn hoá Nga để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình công tác và nghiên cứu

+ Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá Nga cũng như có khả năng hành nghề trong một số hoạt động dịch vụ khác như hướng dẫn du lịch, bảo tàng ...

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ