Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành Kỹ thuật phần mềm được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên

những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để sinh viên có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Sinh viên còn có năng lực xây dựng các dự án phần mềm, có khả năng tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện công việc trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm, có khả năng tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Các khối kiến thức được đào tạo trong toàn bộ chương trình

Khối kiến thức đại cương: trang bị cho sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Khối kiến thức cơ sở ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng chung nhất về Công nghệ thông tin và Kỹ thuật phần mềm như: kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, mạng máy tính, đồ họa máy tính,…. để sinh viên sau đó có thể học tập các kiến thức chuyên ngành và tạo kiến thức nền tảng chung để làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Khối kiến thức chuyên ngành: Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế trong lĩnh vực Kỹ thuật phần mềm như: lập trình C#, Visual Basic.NET, Java; Lập trình các ứng dụng trên nền mobile iOS, Android, Windows Phone; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm; Hệ thống nhúng; Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên quan đến lập trình website, lập trình ứng dụng trên nền công nghe DOT NET; Quản trị các dự án phần mềm …

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ