Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Kế toán

Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về nhiều lĩnh vực toán, thống kê, khoa học xã hội, luật và trọng tâm là các kiến thức đại cương và chuyên sâu về khoa học kinh tế.

Đối với chuyên ngành Kinh tế, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về phân tích kinh tế theo ngành, vùng lãnh thổ cũng như các kiến thức kinh tế vi mô và vĩ mô chuyên sâu.

Trong suốt quá trình theo học, sinh viên được trang bị, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm kỹ năng xử lý dữ liệu thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp các dữ liệu kinh tế. Về kỹ năng mềm, sinh viên được rèn luyện kỹ năng viết và giao tiếp trong kinh doanh, thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng phân tích tình huống, các kỹ năng tiếp cận, phân tích, xử lý một cách độc lập các vấn đề như tài chính, kế toán, marketing, nhân sự, điều khiển và quản lý những hoạt động kinh doanh trong môi trường quốc tế.

Trong quá trình học tập: Sinh viên được giáo dục và rèn luyện những phảm chất đạo đức tốt, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp để có thể phát huy tối đa hiệu quả công việc, có ý thức chấp hành pháp luật trong kinh doanh và kỷ luật trong môi trường doanh nghiệp, có thái độ nghiêm túc, nhiệt tình với công việc, có tinh thần hợp tác trong quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp. Ngoài ra sinh viên còn phát huy được tính độc lập, tự chủ, tự làm tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh cũng như trong lao động.