Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác triển khai, quản lý và phát triển CNTT trong các lĩnh vực hoạt động của Trường.
>> Nhiệm vụ:
1. Hạ tầng kỹ thuật và thiết bị CNTT
+ Đề xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT.
+ Vận hành, kiểm tra, giám sát và duy trì hoạt động 24 giờ/ngày liên tục đối với hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT.
+ Quản lý, phân bổ tài nguyên hệ thống, băng thông, đường truyền công bằng, hợp lý cho các đơn vị và người sử dụng.
+ Bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện chính sách sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu.
2. Phần mềm, cơ sở dữ liệu
+ Đề xuất và tổ chức thực hiện phát triển, mở rộng, nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu.
+ Hỗ trợ các đơn vị vận hành phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tại đơn vị.
+ Giám sát, kịp thời phát hiện các bất thường trên hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu nhằm tham mưu Ban Giám hiệu giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu.
3. Website và các ứng dụng trên nền tảng web
+ Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (website), hệ thống elearning và hệ thống email của Trường.
4. Phòng thực hành tin học, ngoại ngữ
+ Đề xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn và ngắn hạn đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động phòng thực hành.
+ Quản lý, hỗ trợ kỹ thuật các hoạt động tại phòng thực hành.
5. Hỗ trợ người sử dụng
Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho mọi đối tượng trong trường.
6. Công tác khác
+ Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động khai thác, vận hành hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT, phần mềm, các cơ sở dữ liệu, website và các ứng dụng trên nền tảng web, phòng thực hành tin học, ngoại ngữ.
+ Giám sát các hoạt động trên hệ thống thông tin của Trường, tham mưu Ban Giám hiệu những giải pháp triển khai, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin.
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (04) 36 320743 - (04) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ